Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden, die worden vermeld op de website www.tradouktions.be, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TRADOUKTIONS en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij TRADOUKTIONS met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 TRADOUKTIONS is gevestigd te Den Dijk 47, 2920 Kalmthout, België en ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder nummer BE0669.818.355.

2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van TRADOUKTIONS zijn vrijblijvend. Ze zijn in euro en exclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

2.2 Iedere offerte geldt gedurende 30 dagen te rekenen vanaf de offertedatum. TRADOUKTIONS houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door TRADOUKTIONS. Catalogi, brochures, folders, prijslijsten en diverse inlichtingen van TRADOUKTIONS, alsook de informatie weergegeven op de website, gelden niet als offerte en houden geen enkele verbintenis in haar hoofde in.

2.3 De verstrekking van de vertaalopdracht dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail. Telefonische bestellingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd binnen de 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is. Indien dat niet gebeurt, zal de bestelling als niet-geplaatst worden beschouwd.

2.4 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen, indien TRADOUKTIONS voor de opgave de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding via e-mail door de opdrachtgever van de offerte van TRADOUKTIONS of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van TRADOUKTIONS van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.5 TRADOUKTIONS mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan TRADOUKTIONS heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan TRADOUKTIONS zijn verstrekt.

3. Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is TRADOUKTIONS gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken of TRADOUKTIONS besluit de opdracht alsnog te weigeren na wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever na de definitieve aanvaarding van de opdracht door TRADOUKTIONS, is de opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van 25% van het totale factuurbedrag voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte en reservering van de tijd die niet meer elders kan worden benut. TRADOUKTIONS stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 TRADOUKTIONS is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. De gebruiksdoeleinden dienen bij plaatsing van de opdracht door de opdrachtgever aan TRADOUKTIONS te worden meegedeeld. Indien geen gebruiksdoeleinden werden opgegeven, gaat TRADOUKTIONS ervan uit dat de tekst bestemd is voor intern gebruik door of in het bedrijf van de opdrachtgever.

4.2 TRADOUKTIONS zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. TRADOUKTIONS zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. TRADOUKTIONS is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers, indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft TRADOUKTIONS het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. TRADOUKTIONS zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek bijkomende, inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Indien de te vertalen tekst specifieke interne afkortingen bevat, is de opdrachtgever gehouden de betekenis ervan mee te delen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Bij het ontbreken van aanwijzingen of documenten worden vaktermen vertaald in lexicografisch verantwoorde c.q. algemeen begrijpelijke vorm.

4.5 Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.6 Voor elke opdracht worden de woorden, de uitdrukkingen en de spelling van de erkende woordenboeken als correct beschouwd. Niettemin kan de opdrachtgever vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze opgeven.

5. Auteursrechten

5.1 TRADOUKTIONS blijft houder van de intellectuele rechten op de door TRADOUKTIONS vervaardigde vertalingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 De opdrachtgever vrijwaart TRADOUKTIONS tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-, octrooi- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de vertaalopdracht.

6. Termijn en tijdstip van levering

6.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. TRADOUKTIONS is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.2 Ingeval van overschrijding van de gestelde termijn van minstens 72 uur, heeft de opdrachtgever het recht de geplaatste vertaalopdracht eenzijdig te ontbinden. Deze beslissing moet dan uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail worden meegedeeld aan TRADOUKTIONS. In geen enkel geval kan de opdrachtgever een schadevergoeding eisen. Ieder eventueel al uitgevoerd werk zal worden gefactureerd en ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever.

6.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.

6.4 Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

7. Honorarium en betaling

7.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief in de brontekst. De telling van de woorden in de brontekst gebeurt elektronisch. Voor andere werkzaamheden dan vertaal- of revisiewerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.

7.2 TRADOUKTIONS kan tevens naast haar honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen voorschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

7.3 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

7.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is voor iedere opdracht die een bedrag van € 1000 overschrijdt, een voorschot van 30% vereist op de dag van de aanvaarding door TRADOUKTIONS van de opdracht geplaatst door de opdrachtgever. Bij niet-betaling van het voorschot houdt TRADOUKTIONS zich het recht voor om van rechtswege en zonder in-morastelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd schade eventueel geleden door TRADOUKTIONS.

7.5 TRADOUKTIONS hanteert naast het standaardtarief bepaalde toeslagen. Alle prijzen gelden voor een omvang van maximaal 1000 woorden per werkdag. Weekends en feestdagen gelden niet als werkdagen. In dit geval is TRADOUKTIONS gerechtigd de prijs te verhogen.

7.6 Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen, en dit door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. De opdracht is pas volledig afgesloten op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan TRADOUKTIONS heeft overgemaakt. Voor particulieren hanteert TRADOUKTIONS een vooruitbetalingbeleid, waarbij de factuur vóór de levering voldaan dient te worden.

7.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

7.8 TRADOUKTIONS heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft TRADOUKTIONS het recht haar verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt TRADOUKTIONS het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

7.9 TRADOUKTIONS heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft TRADOUKTIONS het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

7.10 In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt TRADOUKTIONS het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

7.11 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door TRADOUKTIONS aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de betalingstermijn van 30 dagen schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

8. Klachten

8.1 In geval van klachten met betrekking tot de uitgevoerde opdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot TRADOUKTIONS binnen de 5 werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de vermelding, in detail, van zijn opmerkingen. Eens de gestelde termijn van 5 werkdagen verstreken, zal de opdracht beschouwd worden als te zijn aanvaard en goedgekeurd door de opdrachtgever. De formulering van de klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door TRADOUKTIONS kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat TRADOUKTIONS de klacht terecht acht, of de indiening tijdig.

8.2 Indien de klacht gegrond en geformuleerd is binnen de termijn zoals hiervoor gemeld, verbindt TRADOUKTIONS er zich toe, zonder de minste schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren. Indien TRADOUKTIONS niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever m.b.t. de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal TRADOUKTIONS aan de opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder de minste schadevergoeding voor de opdrachtgever.

8.3 Het recht van de opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, in de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk of als hij het vernoemde werk aan derden heeft doorgegeven.

9. Aansprakelijkheid: vrijwaring

9.1 TRADOUKTIONS is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan TRADOUKTIONS toerekenbare tekortkoming. TRADOUKTIONS is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

9.2 De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

9.3 De aansprakelijkheid van TRADOUKTIONS is in alle gevallen gelimiteerd tot het bedrag en de waarborgen waarvoor haar verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief beroepsaansprakelijkheid), afgesloten bij een verzekeraar, tussenkomt.

9.4 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft TRADOUKTIONS van iedere aansprakelijkheid.

9.5 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal TRADOUKTIONS vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.

9.6 TRADOUKTIONS is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. TRADOUKTIONS is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

9.7 De opdrachtgever is verplicht TRADOUKTIONS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin TRADOUKTIONS geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

9.8 Voor beschadigingen die in de software van de opdrachtgever ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door TRADOUKTIONS bewerkte bestanden, is TRADOUKTIONS uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.

9.9 In geen enkel geval zal TRADOUKTIONS aansprakelijk zijn voor klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software, etc.

9.10 TRADOUKTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de onjuistheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever of voor eventuele schade die uit het gebrek van deze teksten voortvloeit. TRADOUKTIONS kan de opdracht weigeren of eenzijdig ontbinden indien de te vertalen tekst, in haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk is of zou kunnen zijn.

9.11 TRADOUKTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vertaling die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of ontbrekende c.q. gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever.

9.12 Bij technische vertalingen, juridische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde teksten heeft ontvangen, alle cijfers en data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde vertaling valt ten laste van de opdrachtgever.

10. Uitsluitingen

10.1 TRADOUKTIONS engageert zich niet tot het vertalen van octrooien, bijsluiters van geneesmiddelen en vertalingen voor wetenschappelijke doeleinden

11. Ontbinding

11.1 TRADOUKTIONS is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. TRADOUKTIONS kan dan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

11.2 Indien TRADOUKTIONS door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen.

12. Geschillenregeling en wetgeving

12.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen TRADOUKTIONS en de opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.

12.2 Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TRADOUKTIONS.